Com participar en la xarxa

 

Cada professional o empresa incorporat a rehabi-li-tar.com constitueix un valor afegit de la xarxa, a condició d'acceptar i practicar un codi d'actuació clar, efectiu i transparent. Recíprocament, el compromís amb aquest codi o protocol, derivat de l'experiència global de tots els agents implicats en la plataforma, és el valor distintiu de l'empresa o professional, front a la seua competència.

 

rehabi-li-tar.com no elimina la competència a dintre de la plataforma; ben al contrari, la fomenta. El client podrà trobar-hi, en lliure competència, diverses ofertes a les seues necessitats. Totes, però, tindran uns valors compartits en el seu funcionament, generadors de la confiança del client. Creiem que la rivalitat entre les empreses i professionals solvents no les perjudica necessàriament. Allò que desbarata el posicionament de tals empreses o professionals és la dificultat que tenen a l'hora d'explicar als seus clients potencials com treballen, quines garanties ofereixen i com justifiquen els costos econòmics dels seus serveis.

 

Les empreses o professionals poden adoptar diferents graus de vinculació a la nostra xarxa, d'acord amb els seus propis interessos. Així, poden integrar-se en la plataforma, establir-hi una associació o simplement col·laborar amb la xarxa. La vinculació s'estableix mitjançant l'acceptació d'un protocol d'actuació, redactat a la mesura dels interessos de les parts.

 

Qualsevol professional o empresa pot sol·licitar-nos la incorporació a la xarxa. Només cal que us poseu en contacte amb nosaltres i que ens expliqueu quin grau de vinculació us convé. Pròximament, farem públics alguns d'aquests protocols de vinculació, que serviran com a models per a noves incorporacions.

 

 

Edició 1 (13/08/2016)

Redactada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com