PO 16 Política de privadesa i tractament de dades personals

 

Aquesta Política de privadesa i protecció de dades personals s'ha elaborat en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, conegut com a Reglament general de protecció de dades (RGPD).

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

El responsable del tractament de les seves dades personals a la nostra empresa és:

REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU

B98672181

C/ Sant Vicent Màrtir, 114, 4

46007 València

constituïda mitjançant escriptura otorgada el 26 de setembre de 2014 davant el Notari de València senyor Fernando Corbí Coloma, número de protocol 1352, inscrita en el Registre Mercantil de València: 26/11/2014, Tom 9877, Llibre 7159, Foli 108, Full V-162353, Inscripción 1.

 

Qui vetllarà per les vostres dades en la nostra empresa?

El nostre Equip de Privacitat serà el garant del compliment de la normativa de la protecció de dades, donarà el suport necessari i atendrà els nostres clients.

Podrà contactar amb el nostre Equip de Privacitat en:

info@rehabi-li-tar.com

C/ Sant Vicent Màrtir, 114, 4

46007 València

 

Per a què utilitzem les vostres dades personals?

Nosaltres tractem les vostres dades personals per a poder executar el contracte o prestar el servei que ha contractat amb nosaltres. A més, després de l'entrada en vigor del Reglament, la nostra empresa continuarà tractant les vostres dades com venia fent-ho fins ara, amb la màxima seguretat i confidencialitat, i per a les mateixes finalitats per a les que vostè va consentir o que estiguen justificades amb base a una altra legitimació que preveu el Reglament.

 

Per quina raó utilitzem les vostres dades personals?

A continuació us expliquem les bases legals que ens permeten tractar les vostres dades personals. En la nostra empresa, tractem les dades personals amb les següents finalitats:

➤ Per a l'execució del seu contracte o prestació de servei que tinga actiu en cada moment en la nostra empresa.

➤ Per permetre la nostra empresa complir les seues obligacions legals i, entre elles, les lleis relatives a les telecomunicacions i als serveis de la societat de la informació, a les lleis tributàries o la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent.

➤ Quan ens dóna el seu consentiment, per oferir-li (inclús per via electrònica) productes i serveis de la nostra empresa, fins i tot fent una anàlisi dels seus interessos i necessitats, per comunicar les vostres dades a les societats afiliades a la nostra empresa per a la mateixa finalitat, per a la realització de perfils i presa de decisions automatitzades, etc.

➤ Quan la nostra empresa té un interès legítim per a aquest tractament de dades, com pot ser els caps administratius interns o perquè puguem atendre millor les seues expectatives i millorem el seu grau de satisfacció com a client.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Conservarem les vostres dades personals durant la vigència de la relació contractual, tot i que no tinga serveis actius i no haja sol·licitat la finalització del contracte. Un cop finalitzat el contracte, conservarem les seves dades personals durant 7 anys, transcorreguts els quals, si no hi ha requisit legal o legal que ens ho impedeixi, destruirem o anonimitzarem les vostres dades.

 

A qui comunicarem les vostres dades?

No cedirem les vostres dades personals a tercers, llevat que siga necessari per a prestar servei, estiguem coberts per una llei o que vostè ho haja pactat prèviament amb la nostra empresa. A més, per poder prestar un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb vostè com a client, la nostra empresa compta amb prestadors de serveis que necessiten tractar les seves dades garantint la seua protecció i seguretat.

La nostra empresa té contractats els serveis de Google per a l'emmagatzematge d'informació, tractament de textos i fulls de càlculs, elaboració de pàgines web, bases de dades i altres productes propis i de tercers inclosos en Google Suite. En el següent enllaç podeu consultar una extensa explicació de com Google tracta les dades personals:

Google Privadesa

També podeu consultar la Política de privadesa de Google en el següent enllaç:

Google Política de privadesa i condicions

D'altra banda, Google és una empresa adherida al «Privacy Shield» («Escut de privacitat»), tractat entre la Unió Europea i EUA en matèria de transferències transatlàntiques de dades i informació personal dels ciutadans:

Certificació Google en Privacy Shield

 

Quins són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades?

El Reglament us atorga drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat i limitació del tractament, així com a rebutjar el tractament automatitzat de les dades personals recollides. Podeu consultar la descripció completa d'aquets drets en el text normatiu del propi Reglament:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en relació al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, conegut com a Reglament general de protecció de dades (RGPD)

Podeu exercir aquests mitjançant la nostra adreça electrònica o postal indicada.

A més a més, també tindreu dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control pertinent (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

 

Modificacions respecte a l'edició anterior, derogada

Edició inicial.

 

 

Edició 1 (24/04/2020)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com