Pagament als nostres proveïdors

 

En relació als terminis de pagament en les transaccions comercials, la legislació vigent té l'objectiu general de fomentar una més gran transparència en la determinació d'aquests termini i el seu compliment:

Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (BOE núm. 314, de 30/12/2004)

 

Segons un estudi elaborat per la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), les microempreses paguen les seues factures en 47 dies i els negocis amb una plantilla de 9 a 50 treballadors, en 54 dies; és a dir, els seus períodes de pagament estan dintre dels límits que marca l'esmentada Llei de Morositat, la qual estima que els pagaments entre empreses han de fer-se efectius abans dels 60 dies. En canvi, les pymes amb una plantilla de 50 a 250 treballadors paguen en 68 dies, les empreses amb 250 a 1.000 treballadors paguen a 114 dies i les que tenen més de 1.000 treballadors paguen amb una demora de 119 dies, molt per damunt d'aquell límit. Per tant, com més gran és l'empresa més demora els pagaments de les seues factures, tot i disposar de més recursos financers.

Consulteu ací l'Informe Morosidad Autónomos 2016 Febrero 2017 de ATA

 

És evident que aquesta elevada morositat afecta el funcionament del mercat, deteriora la confiança entre els seus agents i genera inseguretat. Nosaltres en som conscients i, per això, fem un esforç per corregir aquesta situació. Durant els darrers tres anys (des de la data d'aquest informe), el període mitjà de pagament als nostres proveïdors és de 27,25 dies i, durant el darrer any, de 19,26 dies.

 

Els períodes de pagament calculats per trimestres són els següents:

3T 2015 (en dies): 92,06

4T 2015 (en dies): 79,50

1T 2016 (en dies): 11,81

2T 2016 (en dies): 10,43

3T 2016 (en dies): 4,27

4T 2016 (en dies): 47,02

1T 2017 (en dies): 5,33

2T 2017 (en dies): 15,46

3T 2017 (en dies): 63,61

4T 2017 (en dies): 61,42

1T 2018 (en dies): 9,48

2T 2018 (en dies): 12,85

3T 2018 (en dies): 19,16

 

Criteris de càlcul dels períodes de pagament

El període de pagament d'una factura pagada resulta de la diferència (en dies naturals) entre la data del seu pagament efectiu total, acreditada per l'apunt bancari corresponent, i la data d'emissió de la factura. D'acord amb aquest criteri, el període de pagament és negatiu quan la data d'emissió de la factura és posterior a la data de pagament.

El període mitjà de pagament es calcula com a la mitjana aritmètica dels períodes de pagament de totes les factures amb data d'emissió inclosa en l'interval de temps considerat. D'acord amb aquest criteri, el valor del període mitjà de pagament queda definitivament fixat quan totes les factures de l'interval considerat han estat liquidades.

 

 

Edició 4 (26/11/2018)

Redactada i aprovada per

Joaquim Iborra Posadas

joaquim.iborra.rehabi-li-tar.com